શાને બદલાઈ જાવ છો. ?


      શાને   બદલાઈ જાવ છો  ?
 
સામા  માળો  છો  ,ત્યારે   શરમાઈ  જાવ  છો,
ને  નજરો  મળે ,ત્યારે   ગભરાઈ  જાવ  છો.
પણ એક પ્રશ્ન પુછુ પ્રિયે, માઠું ના લગાડશો ,
સ્વપ્ન ” માં  તમે  શાને  બદલાઈ  જાવ છો.
Advertisements

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s