મારી પતંગ કાપી…( કાવ્ય )


મારી  પતંગ કાપી….. ( કાવ્ય )
================================================================
 
લઈને થોથાં પરેમનાં   અમે નેહારે  ગયા,
 
માહતર પૂછે  હવાલ, પન વાનચતા રહ્યા.
 
માહ્તરે  જોયું  કે મારું બેટું કૈક નવતર  છે,
 
આ ગગલીયા પાંહે  પરેમનું  હું   શાસ્તર  છે.
 
મને પકડી મોટા માહતર પાંહે  લઇ  ગયા.
 
મારા માહ્તરને  દેખતા એ મને  વઢી  ગયા.
 
મારા માહતર ગયાને  મને  જાસુસી  હોંપી ,
 
કે’તાતા કે તારા માહતરે મારી પતંગ કાપી.
 
================================================
 
સ્વપ્ન  જેસરવાકર   ( ગોવિંદ પટેલ )

4 thoughts on “મારી પતંગ કાપી…( કાવ્ય )

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s