છે…છે..છે…..કાવ્ય..


છે…છે..છે…..કાવ્ય..

==================================

ચાલે છે  ચાલે છે   ચાલે છે

અમારી રામ ભરોસે હોટલ

અનાયાસે ચાલે છે .

મારે  છે  મારે  છે   મારે  છે

ભજિયાં   સમોસા  ને રબડી

અમને રખડાવી મારે છે .

નાખે  છે  નાખે છે  નાખે છે

તમાકુ  પડીકી  ને  વ્યસનો

અમને  પછડાવી  નાખે છે.

મારે  છે  મારે છે  મારે છે,

ઇર્ષાળુ  અદેખું  ને દગાળું

અમને  ડખરાવી  મારે  છે.

નાખે છે નાખે છે નાખે છે,

ભજન  કિર્તન  ને  ભરોસા

અમને  ભરમાવી  નાખે છે .

મારે છે  મારે  છે  મારે  છે

મમત  ગમ્મત  ને રમત

અમને ઝઘડાવી મારે છે .

નાખે છે  નાખે છે નાખે છે

કારણ તારણ ને મારણ

‘કાન્ત’ ને કરમાવી નાખે છે.

==================================

સાભાર= શબ્દાલોક સાહિત્ય સંસ્થા= પેટલાદ.

લેખક=સુર્યકાન્ત અંબાલાલ પટેલ

(શેખડીવાળા ) તા. પેટલાદ, જિલ્લો. આણંદ.

===================================

વાળે છે વાળે વાળે છે

નેતાનાં રાશન ભાષણ ને ભ્રમણ

જનતા પૈસાનો દાટ વાળે છે .

===================================

સ્વપ્ન જેસરવાકર

Advertisements

2 thoughts on “છે…છે..છે…..કાવ્ય..

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s