હે ટેવો તારી જણાવ બબલીના બાપા ( હાસ્ય કવિતા)


હે ટેવો તારી જણાવ બબલીના બાપા ભુલો તારી જણાવરે…( હાસ્ય કવિતા)
================================================
(રાગ= પાપ તારું પરકાશ જાડેજા…ફિલ્મ= જેસલ તોરલ )

================================================

હે ટેવો તારી જણાવ બબલીના બાપા ભૂલો તારી જણાવ રે
તને છોડીને નહીં જાઉં એમ બબલીની બા કે’ છે જી રે….
હે જેટલા રુપિયા સાડીના બબલી બા જેટલા સાડીના રુપિયા રે
એટલાં બીડી ને હુકા મેં ફૂંક્યા એમ બબલીના બાપા કે’ છે જી રે.
હે નખરાં તારાં જણાવ બબલીના બાપા આદતો તારી જણાવ રે
તને છોડી નહીં જાઉં એમ બબલીની બા કે’ છે જી રે..
હેં તું જાતી મૈયરીયા વાટે બબલીની મા મૈયરીયા કેરી વાટે રે
રંગરેલિયાં મનાવવા જાતો એમ બબલીના બાપા કે’ છે જી રે.
હે ચટકા ને ભટકા જણાવ બબલીના બાપા તડાકા જણાવ રે
તને છોડીને નહીં જાઉં એમ બબલીની બા કે’ છે જી રે.
હે જ્યાં તેં લીધી મંદિરની વાટ બબલીની બા લીધી મંદિર વાટ રે
હે દારૂપીઠે- બિયર બારે સંચર્યા એમ બબલીના બાપા કે’ છે જી રે.
હે શું ગત થૈ તારી બબલીના બાપા વીત્યું તને શું જણાવ રે
તને છોડીને નહીં જાઉં એમ બબલીની બા કે’ છે જી રે.
હે મંદિરે ભજનમાં તું નાચતી બબલીની બા નાચતી કુદતી રે
પીધેલો હું ને પોલિસે મને નચાવ્યો એમ બબલીના બાપા કે’ છે જી રે.
==========================================
સ્વપ્ન જેસરવાકર

આપનો અમુલ્ય પ્રતિભાવ દર્શાવો.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s